Month: June 2016

Nghịch thử QR code của chai 7up revive thì không tài nào quét được cho đến khi bóc hẳn vỏ chai và duỗi thẳng trên mặt phẳng

  Nghịch thử QR code của chai 7up revive thì không tài nào quét được cho đến khi bóc hẳn vỏ chai và duỗi thẳng trên mặt phẳng. Không biết đây là sai lầm sơ đẳng của digital marketing team của pepsi co hay họ in QR code cho có phong trào