Tính cách cung Bò Cạp: Lạnh lùng

Tính cách cung Bò Cạp: Lạnh lùng, cuồng nhiệt, ‘nhớ lâu thù dai’
Đúng được bao nhiêu phần Sơn Nguyễn nhỉ

11 Comments