Vấn đề nan giải khi xây dựng content hữu ích là người hiểu rõ vấn đề thì không có khả năng viết

Vấn đề nan giải khi xây dựng content hữu ích là người hiểu rõ vấn đề thì không có khả năng viết, mà người viết được thì lại không hiểu rõ vấn đề. Người nông dân phải làm sao?

32 Comments